ماشین هایی که از کلید تعویض سوخت دوگانه سوز الپیجی استفاده می کنند  زمانیکه کلید تعویض سوخت خراب میشه می تونید اینجوری سوکت کلید رو خارج با و یک رشته سیم ، سیم های مشخص شده  را بهم وصل کنید ماشین رو روشن کنیدگاز: سیم قرمز و سیم آبی(خطر ناک فقط زمانیکه مجبور هستید و سوخت بنزین ندارید)بنزین :: سیم قرمز وسیم زرد


آپلود عکس