تعمیر ریل سوخت کروز بوبین سوخته پذیرفته می شود 

دیگر نیازی نیست که با هزینه بالا نسبت به خرید ریل اقدام نمیاید 

تعمیر در کمترین زمان انجام می شود 

ریل سوخت را در بسته بندی مناسب به آدرس زیر پست کنید تا تعمیر و تست انجام گیر و ریل برای شما ارسال گردد


استان بوشهر -شهر آبپخش - خیابان شهدا 

فروشگاه قطعات خودروهای دوگانه سوز بهزادی

تلفن : 09172689196

کد پستی 756513378